top of page
Picture4_edited.jpg

น้ำมันรีดลวด

กระบวนการรีดลวดนั้นจำเป็นต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูง น้ำมันของเราจะมอบสิ่งจำเป็นทั้งหมดสำหรับการหล่อลื่นและการปกป้องทั้งผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์

Hydrolic fluids: Services
Picture3_edited.jpg
shutterstock_1099708529.jpg

น้ำมันรีดลวด

ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับคุณภาพของรูปวาดของลูกค้าของเรา เราให้คุณภาพน้ำมันหล่อลื่นสูงสุดสำหรับทุกสถานการณ์และการใช้งานของลูกค้า

Annealing Fluid

สารละลายในน้ำสังเคราะห์ซึ่งปราสจากจากน้ำมันและสบู่ไขมัน ใช้ในน้ำหล่อเย็นของกระบวนการอบชุบทางความร้อนอย่างต่อเนื่อง

Hydrolic fluids: Our Products
bottom of page